Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ENGEL. celebrate life

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten         daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument

producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een 

overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten 

door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van 

een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van 

zijn herroepingsrecht;

3.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die 

verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.Dag: kalenderdag;

5.Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd 

worden;

6.Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige 

levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde 

periode;

7.Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook   begrepen 

e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die 

aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 

raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel 

waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de 

opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de 

bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) 

digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer 

en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd 

systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of 

diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of 

mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor 

communicatie op afstand;

11.Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden 

opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet 

ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn 

bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden 

gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en 

ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Handelend onder de naam:ENGEL. celebrate life

Vestigingsadres:IJburglaan 628C

1087CE Amsterdam 

Nederland

Telefoonnummer:020-4165762

Bereikbaarheid:maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

E-mailadres:info@engelpunt.nl

KvK-nummer:34226232

Btw-identificatienummer:NL1818.82.851-B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van deondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussenondernemer en consument.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze dealgemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordenaangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langselektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich ingeval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of ondervoorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van deaangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving isvoldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door deconsument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt vanafbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van deaangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijkevergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk iswat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van hetaanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, totstand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanboden het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangstvan de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van dezeaanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument deovereenkomst ontbinden.

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de      ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen terbeveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een vveilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal deondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen ofde consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van aldie feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaanvan de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van ditonderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, ishij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan deuitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a.het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar deconsument met klachten terecht kan;

b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van hetherroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke meldinginzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst ofdigitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering;en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van deovereenkomst op afstand;

e.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien deovereenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of vanonbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformuliervoor herroeping.

6.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts vantoepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1.De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop vaneen product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonderopgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragennaar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)verplichten.

2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, ofeen vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is,het product heeft ontvangen, of:

a.als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeftbesteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezenderde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag,mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces opduidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdereproducten met een verschillende levertijd weigeren.

b.als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen ofonderdelen: de dag waarop de consument, of een door hemaangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeftontvangen;

c.bij overeenkomsten voor regelmatige levering van productengedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, ofeen door hem aangewezen derde, het eerste product heeftontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voorlevering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverdgedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maardeze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluitenvan de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie overhet herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeftverstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van deoorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgesteldebedenktijd.

6.Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan deconsument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum vande oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dagwaarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het producten de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in demate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het productvast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het productslechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogendoen.

2.De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van hetproduct die het gevolg is van een manier van omgaan met het product dieverder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van hetproduct als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van deovereenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrechtheeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 

2.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hijdit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als       de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consumentheeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het productterugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conformde door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van hetherroepingsrecht ligt bij de consument.

5.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van hetproduct. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument dezekosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf             tedragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of       bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het           moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 

7.De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of delevering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijngemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering                       vanstadsverwarming, indien:

a.de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 

b.de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering vande dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarmingtijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8.De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke leveringvan niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeftingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomstvoor het einde van de bedenktijd;

b.hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij hetverlenen van zijn toestemming; of

c.de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument tebevestigen.

9.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle  aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

3.De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen opde financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zichbinnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder eenopenbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten,digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden                     aangeboden aande consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgtpersoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van eenveilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de               producten,digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleenals:

a.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaandeinstemming van de consument; en

b.de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliestzodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten vanpersonenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,              autoverhuurdiensten en catering;

6.Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in deovereenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan isvoorzien;

7.Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die nietgeprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuelekeuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een           specifiekepersoon bestemd zijn;

8.  Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9.  Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming ofhygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan deverzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11.Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluitenvan de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvindenna 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is                  vanschommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen  hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaandeinstemming van de consument; en

b.de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrechtverliest.

 

Artikel 11 - De prijs

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele             prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te    zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging    

Opzegging:

1.De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8.Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling        

1.Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

Artikel 17 – Geschillen                                                                

1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Modelformulier voor herroeping
U kunt ook door het invullen van het modelformulier aangeven dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. U bent echter niet verplicht  het modelformulier te gebruiken. Wij adviseren u om voor het retour sturen van uw (gedeeltelijke) bestelling het retourformulier te gebruiken dat bij uw bestelling is meegestuurd. In dat geval stuurt u de (gedeeltelijke) bestelling samen met het retourformulier naar het onderstaande adres.

 

 

 

 

Modelformulier voor herroeping                         

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

 

ENGEL. celebrate life

IJburglaan 628C

1087CE Amsterdam 

Nederland

 

info@engelpunt.nl

 

 

-Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: 

*

*

*

herroept/herroepen*

-Besteld op:

 

 

-Naam:

 

 

-Adres:

 

 

-Handtekening:

 

 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.