Algemene voorwaarden

Zie ook onze: WERKWIJZE


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ENGEL. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ENGEL. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ENGEL. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van ENGEL. zijn vrijblijvend en ENGEL. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ENGEL.. ENGEL. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ENGEL. zonder opgave van redenen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 ENGEL. is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten op de consumenten webshop zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten op de groothandel webshop zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


3.2  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de respectievelijk bankrekening van ENGEL.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ENGEL. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door ENGEL..

Betaling voor groothandel bestellingen dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft. Leveringen buiten Nederland en consumenten bestellingen dienen betaald te worden voordat de levering plaats vindt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien ENGEL. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van ENGEL. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

In geval van wanbetaling heeft ENGEL. het recht om bij volgende overeenkomsten of bestellingen de levering uit te stellen tot na ontvangst van de volledige koopprijs. 

Bezwaar over de facturatie wordt slechts aanvaard voor zover het zowel schriftelijke als uiterlijk vijf (5) werkdagen na factuurdatum bekend wordt gemaakt. Bij gebrek hieraan wordt de factuur beschouwd te zijn aanvaard. 

Als de betalingsverplichtingen niet (op tijd) worden voldaan zoals vermeld in punt 3 van deze voorwaarden, heeft ENGEL. het recht om de geleverde goederen terug te nemen, onverminderd ons recht op vergoeding van de klant op rekening houdend met zijn strafbare nalatigheid van de overeenkomst.


Artikel 4. Levering 
4.1 De door ENGEL. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ENGEL. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ENGEL. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2  ENGEL. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Alle tekeningen, illustraties, producten en alle andere door ons verstrekte informatie aan de klant in verband met de overeenkomst blijven eigendom van ENGEL., met uitdrukkelijke voorbehoud van mogelijke toepasselijke intellectuele eigendomsrechten.

Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is de klant verboden om deze informatie te kopiëren of te veroorzaken of deze ter beschikking te stellen van derden.Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 
7.1  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ENGEL. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ENGEL. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
7.3  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen vijf (5) werkdagen na aflevering aan ENGEL. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd wanneer vooraf kenbaar gemaakt aan ENGEL. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Terugbetalingen van retourzendingen worden binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de retourzending voldaan. 

 

7.4 De inhoud van de site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. ENGEL. kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. ENGEL. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. 

 

7.5 ENGEL. is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door ENGEL. zo spoedig mogelijk worden aangepast.

 

7.6 ENGEL. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

 

7.7 ENGEL is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten. 

 

7.8 ENGEL. is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan jou, aan zaken van jou, aan gezinsleden, aan zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden. 

 

7.9 Verlies van/beschadiging van de geleverde goederen die voortvloeien uit actie en/of nalatigheid waarvoor ENGEL. verantwoordelijk is, komen in aanmerking voor schadevergoeding door ENGEL..


In geen geval zal ENGEL. aansprakelijk worden gesteld voor verlies/schade die door de klant en/of derden wordt geleden als gevolg van het niet door ons te leveren door:

  • verzuim om (tijdig) te leveren door onze leveranciers
  • ziektes onder werknemers
  • gebreken in gereedschappen of vervoersmiddelen 
  • brand
  • industriële geschillen
  • verkeersopstoppingen
  • overheidsmaatregelen
  • oorlog of andere storingen 


Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
8.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ENGEL., dan wel tussen ENGEL. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ENGEL., is ENGEL. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ENGEL..


Artikel 9. Overmacht 

9.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ENGEL. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ENGEL. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 9.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ENGEL. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Diversen 
10.1  Indien u aan ENGEL. schriftelijk opgave doet van een adres, is ENGEL. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan ENGEL. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 
10.2  Wanneer door ENGEL. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Engel. deze Voorwaarden soepel toepast.

 10.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ENGEL. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ENGEL. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 10.4 ENGEL. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.